Nawigacja

Komunikaty

Komunikat OKŚZpNP w Gdańsku o zakończeniu śledztwa w sprawie deportacji osób narodowości polskiej z woj. wileńskiego w głąb terytorium Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1944–1956

Sygn. akt  S 94.2001.Zn

W dniu 20 grudnia  2017 r. umorzono śledztwo  w sprawie:  

zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości popełnionej  od 17 lipca 1944 r. do końca 1956 r. na terenie woj. wileńskiego  przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - członków najwyższych władz politycznych i państwowych oraz organów bezpieczeństwa Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, polegającej na deportacji żołnierzy Armii Krajowej i ludności cywilnej w głąb terytorium ZSRR oraz zmuszaniu jeńców wojennych do służby w nieprzyjacielskich siłach zbrojnych.

Śledztwo umorzono wobec śmierci ustalonych sprawców przestępstwa oraz wobec niewykrycia pozostałych sprawców.

Równocześnie informuję, że odpis postanowienia o umorzeniu śledztwa wraz z uzasadnieniem dostępny jest dla stron w Sekretariacie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, z siedzibą: 80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 216. Można go odebrać osobiście w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia w prasie lub złożyć na piśmie wniosek o doręczenie odpisu postanowienia. Pokrzywdzonym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie wniesione po upływie terminu jest bezskuteczne.

Gdańsk, dnia 20 grudnia 2017 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Gdańsku
prok. Maciej Schulz

do góry