Nawigacja

Komunikaty

Zakończenie śledztwa w sprawie zbrodniczych eksperymentów medycznych na więźniach obozu koncentracyjnego Stutthof

Sygn. akt  S  56.2005.Zn

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 24 października  2017 r. zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa o sygn. akt S 56.2005.Zn w sprawie:  

zbrodni nazistowskiej stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości popełnionej przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego – członków komendantury i personel medyczny obozu koncentracyjnego Stutthof – Maxa Johanna Friedricha Paulego, Paula Wernera Gustawa Eduarda Hoppe, Teodora Meiera, Ewalda Fotha, Otto Karla Knotta, Otto Haupta, Bernharda Ferdinanda Luedtke, Otto Emanuela Antona Heidla, Arno Waltera Chemnitza, Richarda Glücksa, Wernera von Schencka, Heinricha Plazy, Benno Orendiego, Lucasa Franza Bernharda, Siegfrieda Christiana Schwela, Siegfrieda Hubertusa Waldemara Buhra, Williego Johanna Jobsta, Heinza Güntera Wisnera, Ludwiga Friedricha Wernera Fenchela i innych w okresie od 8 kwietnia 1940 roku do 24 stycznia 1945 roku na terenie obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie, polegających na  przeprowadzeniu zbrodniczych eksperymentów medycznych na więźniach tego obozu, związanych z oziębianiem organizmu, przeprowadzaniem zbędnych zabiegów chirurgicznych, dentystycznych, celowym zarażaniem ich  różnego rodzaju chorobami zakaźnymi typu flegmona, tyfus, płonica w celu uzyskania wyników badań procesu leczenia tych chorób po zastosowaniu odpowiednich szczepionek, przeprowadzaniem zabiegów sterylizacji, które  to działania spowodowały śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu osób poddawanych eksperymentom,  to jest o przestępstwo z art. 118 a § 1 k.k. w zb. z art. 123 § 2 k.k.  w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art.  3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ( Dz.U. 2016. 1575 tekst jednolity )

Śledztwo umorzono na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k.  wobec śmierci ustalonych sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 k.p.k. wobec niewykrycia pozostałych sprawców.

Pouczenie: odpis postanowienia o umorzeniu śledztwa wraz z uzasadnieniem dostępny jest dla stron w sekretariacie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, z siedzibą: 80-266 Gdańsk al. Grunwaldzka 216. Można go odebrać osobiście w terminie zawitym 7 dni od daty niniejszego ogłoszenia w prasie lub złożyć na piśmie wniosek o doręczenie odpisu postanowienia (art. 131 § 3 k.p.k.). Pokrzywdzonym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1 i 1b k.p.k., art. 465 § 2 k.p.k.).

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie wniesione po upływie terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 k.p.k., art. 460 k.p.k.).  

Gdańsk, dnia 24 października 2017 roku

do góry