Nawigacja

Komunikaty

Komunikat o umorzeniu śledztwa OKŚZpNP w Gdańsku w sprawie deportacji obywateli polskich z b. województwa wileńskiego w głąb ZSRR w okresie od września 1939 r. do czerwca 1941 r.

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 31 marca 2017 r. zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa o sygn. akt S 3.2002.Zk w sprawie zbrodni komunistycznych, stanowiących zbrodnie przeciwko ludzkości, popełnionych w okresie od 17 września 1939 r. do 22 czerwca 1941 r. na terenie b. województwa wileńskiego Rzeczypospolitej Polskiej przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, członków najwyższych władz politycznych i państwowych ZSRR, funkcjonariuszy NKWD i innych,  polegających na stosowaniu represji stanowiących poważne prześladowanie wobec obywateli polskich, ludności cywilnej obszaru okupowanego, z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, społecznej i politycznej, uznawanej za wrogą państwu sowieckiemu, poprzez bezprawne pozbawienie wolności co najmniej 19 516 osób,  połączone ze szczególnym ich udręczeniem, w wyniku zatrzymań, aresztowania i osadzenia w obozach pracy oraz w wyniku dokonanych z naruszeniem prawa międzynarodowego w okresie od lutego 1940 r. do czerwca 1941 r. czterech masowych deportacji tych osób w głąb ZSRR, co w dacie czynu stanowiło przestępstwo z art. 248 § 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks Karny, tj. o przestępstwo z art. 118a § 2 pkt 2 i § 3 pkt 1 kk  w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 2016.1575 t.j. ).

Rzeczywista ilość osób deportowanych z terenu b. województwa wileńskiego RP była znacznie większa. Ustalona minimalna liczba pokrzywdzonych została oparta na danych wynikających z dostępnych dokumentów NKWD. 

Śledztwo umorzono na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k.  wobec śmierci ustalonych sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 k.p.k. wobec niewykrycia pozostałych sprawców.

Pouczenie: odpis postanowienia o umorzeniu śledztwa wraz z uzasadnieniem dostępny jest dla stron w sekretariacie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, z siedzibą: 80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 216. Można go odebrać osobiście w terminie zawitym 7 dni od daty niniejszego ogłoszenia w prasie lub złożyć na piśmie wniosek o doręczenie odpisu postanowienia (art. 131 § 3 k.p.k.). Pokrzywdzonym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1 i 1b k.p.k., art. 465 § 2 k.p.k.).

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie wniesione po upływie terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 k.p.k., art. 460 k.p.k.).  

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w  Gdańsku

 

do góry