Nawigacja

Aktualności

35 kilometrów „Śladami plebiscytu na Powiślu w 1920 roku” – IV Historyczny Rajd Rowerowy IPN Gdańsk

Z okazji 100. rocznicy plebiscytu wspólnie uczciliśmy pamięć tych, którzy walczyli o polskość Rzeczpospolitej Janowskiej.

Miłośnicy historii i jazdy na rowerze 19 września wzięli udział w rajdzie organizowanym przez IPN Gdańsk „Śladami plebiscytu na Powiślu w 1920 roku”. Pokonali 35 kilometrów, zwiedzając po drodze Kwidzyn, Korzeniewo, Pastwę, Janowo i Białą Górę. Szczególne wrażenie na uczestnikach rajdu zrobiła krypta Wielkich Mistrzów Krzyżackich w katedrze kwidzyńskiej oraz izba pamięci w Janowie.

Na zamku w Sztumie (oddział muzeum zamkowego w Malborku), gdzie rajd się zakończył, wszyscy wzięli udział w quizie z wiedzy o plebiscycie na Powiślu. Na udzielających poprawnych odpowiedzi czekały atrakcyjne nagrody – publikacje, koszulki i kolekcjonerska moneta NBP. Uczestnicy rajdu ponadto otrzymali od IPN Gdańsk okolicznościowe dyplomy. Gościnę w zamku sztumskim zwieńczył posiłek prosto z średniowiecznej kuchni oraz pokaz walk rycerskich.

Rajdowi towarzyszyła wystawa IPN „Plebiscyt 1920 roku. Walka o Polskość Warmii, Mazur i Powiśla”.

Organizatorem rajdu był Pomorski Klub Turystyczny „Szlakami pamięci” przy IPN Gdańsk.

W Traktacie Wersalskim, podpisanym 28 czerwca 1919 roku, wyznaczono dwa plebiscyty dotyczące Polski. Jeden z nich miał się odbyć na Warmii, Mazurach i Powiślu. Ludność zamieszkująca te tereny miała zdecydować, czy ziemie zostaną przyłączone do państwa polskiego, czy pozostaną w granicach Prus Wschodnich.

W tym czasie na Powiśle przybyli wybitni przedstawiciele świata kultury, nauki i Kościoła, którzy wspierali polską akcję plebiscytową.

Plebiscyt odbył się 11 lipca 1920 roku. Jego wyniki były dla Polski fatalne. W okręgach olsztyńskim i kwidzyńskim za przyłączeniem do Polski opowiedziało się zaledwie 3,4 proc. uprawnionych do głosowania. W powiecie kwidzyńskim za Prusami Wschodnimi głosowało ponad 26 tys. osób, a za Polską 1779 osób, czyli 6,5 proc. W samym Kwidzynie za Polską głosowało niespełna 4,5 proc.

Na obszarze Powiśla ostatecznie do Polski przyłączono zaledwie kilka wsi: Małe Pólko, Nowe Lignowy, Kramrowo, Bursztych i Janowo, nazwane Rzeczpospolitą Janowską lub Małą Polską, sześć łąk nadwiślańskich, port rzeczny w Korzeniewie, przyczółek mostowy na Wiśle pod Opaleniem oraz dworzec w Gardei.


Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, gwarantujemy wszystkim uczestnikom darmowy transport (wraz z rowerem) ze Sztumu, gdzie Rajd się zakończy, do miejsca startu (dworzec PKP w Kwidzynie). Lista osób przyjętych na przejazd jest zamknięta.

Przypominamy o obowiązku posiadania maseczek w czasie zwiedzania poszczególnych punktów etapowych naszego rajdu.

Quiz w czasie rajdu dotyczył będzie historii plebiscytu 1920 r. na Powiślu.​

W razie dalszych pytań i kwestii organizacyjnych (także na trasie przejazdu) prosimy o kontakt z Bartoszem Januszewskim (IPN Gdańsk), kom. 664 748 124.

Planujemy, że przejazd zakończy się w Sztumie ok. godz. 18.00 (powrót do Kwidzyna nastąpi ok. godz. 19.00).

Relacja z przejazdu zostanie zamieszczona na stronie internetowej IPN Gdańsk i w mediach społecznościowych.

***

 

Główną nagrodą w naszym quizie historycznym jest okolicznościowy banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł „Bitwa Warszawska”, ufundowany przez Narodowy Bank Polski (Oddział Okręgowy w Gdańsku).

 

REGULAMIN

Rozdział I
Postanowienia ogólne
 

§ 1.

 1.  Celem Rajdu „Śladami plebiscytu na Powiślu w 1920 roku”, zwanego dalej „Rajdem”, jest:
 • zainteresowanie uczniów historią Polski XX wieku
 • popularyzacja wiedzy dotyczącej historii Pomorza i Powiśla;
 • utrwalenie w pamięci postaw i czynów Polaków zasługujących na uznanie i szacunek;

 

§ 2.

 1. Podmiotem organizującym i realizującym Rajd jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej „Organizatorem”, z siedzibą w Gdańsku, (80-266) al. Grunwaldzka 216. Jednostką organizującą przebieg konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN.
 2. Partnerem Rajdu jest Muzeum Zamkowe w Malborku Oddział w Sztumie.
 3. Rajd odbędzie się 19 września 2020 r. Początek przewidywany jest na godz. 9.30 w Kwidzynie, a zakończenie na godz. 16.30 w Sztumie.
 4. W dniu Rajdu, w godz. 9.00-9.30, na placu przed dworcem PKP w Kwidzynie otwarte będzie Biuro Rajdu, w którym każdy z uczestników potwierdzi swoją obecność na liście oraz odbierze pakiet startowy.
 5. Wyznaczona trasa rowerowa: dworzec PKP Kwidzyn - Korzeniewo - Pastwa - Janowo - Biała Góra.
 6. Wyznaczona trasa autokarowa: Biała Góra - Zajezierze - Zamek w Sztumie.

 

Rozdział II
Zasady uczestnictwa w Rajdzie

§ 3.

 1. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby od 15 roku życia, jednak w przypadku osób niepełnoletnich udział w rajdzie odbywa się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która jest jednocześnie uczestnikiem Rajdu.
 2. Każdy z uczestników bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie.
 3. Uczestnictwo w Rajdzie, w tym również przejazd autokarowy i transport rowerów na trasie Biała Góra – Zajezierze – Zamek w Sztumie, jest bezpłatne.
 4. Podstawą wpisu na listę uczestników Rajdu jest zgłoszenie (należy podać imię i nazwisko) dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marcin.weglinski@ipn.gov.pl najpóźniej do 17 września br. do godz. 10.00. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia musi dokonać osoba dorosła łącznie Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Rozdział III
Zasady bezpieczeństwa, obowiązki uczestników i przepisy porządkowe

§ 4.

 1. Uczestnicy Rajdu będą poruszać się w zwartych kolumnach. Na czole każdej kolumny będzie jechał przedstawiciel Organizatora (ubrany w żółtą kamizelkę z logotypem IPN). 
 2. Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania wytycznych przedstawicieli Organizatora, dotyczących bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się na trasie Rajdu.
 3. Organizator Rajdu zaleca jego uczestnikom użycie kasków rowerowych.
 4. Organizator nie zapewnia uczestnikom polisy NW. Każdy uczestnik sam decyduje czy chce zawrzeć taką polisę we własnym zakresie (nie jest obowiązkowa).
 5. Każdy uczestnik musi posiadać własny rower. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników Rajdu winny być zgodne z przepisami. Każdy z uczestników przystępując do rajdu oświadcza tym samym, że jego rower jest technicznie sprawny.
 6. Ze względu na fakt, że większa część trasy będzie odbywała się po drogach polnych, Organizator Rajdu wymaga od uczestników posiadania rowerów górskich lub rowerów terenowych (z szerokimi oponami), a także dobrej kondycji fizycznej.
 7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego na całej trasie podczas Rajdu.
 8. Zabrania się udziału w Rajdzie osobom pozostającym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.
 9. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu uczestnicy mogą zostać wyeliminowani z udziału w imprezie.

 

Rozdział IV
Odpowiedzialność Organizatora

§ 5.

 1. Organizator Rajdu zapewnia bezpłatny wstęp do Krypty Wielkich Mistrzów w Katedrze Kwidzyńskiej, Izby Pamięci w Janowie, Izby Regionalnej w Janowie oraz na Zamek w Sztumie (Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku), w tym również bezpłatną obsługę przewodnicką w odwiedzanych miejscach i obiektach na trasie Rajdu.
 2. Organizator Rajdu zapewnia wodę mineralną na trasie oraz posiłek regeneracyjny na terenie Zamku w Sztumie.
 3. Dojazd na miejsce startu oraz powrót po zakończeniu Rajdu leżą w gestii uczestników.
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
 • bezpieczeństwo osób, które odłączą się od kolumny;
 • wypadki i szkody powstałe podczas Rajdu wyrządzone przez uczestników innym uczestnikom, jak również osobom trzecim;
 • za zagubienie rzeczy przez uczestnika podczas Rajdu;
 • za skutki naruszenia przepisów drogowych;
 • za uszkodzenia roweru powstałe podczas Rajdu i w związku z nim.

 

Rozdział V
Obowiązek informacyjny

§ 6.

 1. Pozyskane dane osobowe uczestników Rajdu przetwarzane będą w celach:
  • organizacji IV Historycznego Rajdu Rowerowego IPN Śladami plebiscytu na Powiślu w 1920 roku
  • publikacji danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody także wizerunku w celu zamieszczenia relacji z przebiegu Rajdu na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda w zakresie wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), lit. b (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy – regulaminu konkursu), oraz lit e (wykonywanie zadań w interesie publicznym - art. 53 pkt. 5 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.

Administratorem danych osobowych uczestników jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

Uczestnik posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

W każdej chwili uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody uczestnika przed jej wycofaniem.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 7.

W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub drogowych organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian trasy i/lub termin Rajdu, względnie rozwiązania Rajdu.

 

§ 8.

 1. Uczestnik Rajdu potwierdza, że został pouczony o treści art. 71 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016r. poz. 1575 oraz z 2018r. poz. 5 i 369), zgodnie z którym w działalności Instytutu Pamięci określonej w art. 1 przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) stosuje się wyłącznie do prowadzenia Bazy Materiału Genetycznego. W konsekwencji czego nie wnosi uwag do przetwarzania jego danych osobowych w związku z organizacją i realizacją Rajdu o charakterze edukacyjnym.
 2. Uczestnictwo w przejeździe oznacza akceptację Regulaminu IV Historycznego Rajdu Rowerowego IPN „Śladami plebiscytu na Powiślu w 1920 roku” i zobowiązanie się do przestrzegania jego zapisów.

 

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz.1145 z późn. zm.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 10.

Osobą kontaktową ze strony Organizatora jest Pan Marcin Węgliński, adres e-mail: marcin.weglinski@ipn.gov.pl; tel. 538 812 228.

 

§ 11.

Uczestnictwo w przejeździe oznacza akceptację Regulaminu IV Historycznego Rajdu Rowerowego IPN „Śladami plebiscytu na Powiślu w 1920 roku” i zobowiązanie się do przestrzegania jego zapisów.

 

Po trasie Rajdu czeka na nas wiele atrakcji. Część z nich można zobaczyć w naszej galerii zdjęć

do góry