Nawigacja

Edukacja – Gdańsk

Regulamin zajęć edukacyjnych odbywających się w siedzibie Oddziału IPN w Gdańsku

 1. Zajęcia edukacyjne odbywają się w siedzibie gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przy al. Grunwaldzkiej 216 w Gdańsku.
 2. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15–16.15.
 3. Terminy i długość zajęć oraz liczebność grupy są ustalane z poszczególnymi edukatorami IPN w miarę dostępności sali edukacyjnej.
 4. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia uczestnikom wyżywienia.
 5. IPN w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani zaginione lub zniszczone mienie uczestników. Nie ponosi również odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestników podczas trwania zajęć.
 6. W budynku IPN obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
 7. Podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów (w trakcie dłuższych zajęć jest w tym celu wyznaczony odpowiedni czas) oraz całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, zwłaszcza przez uczestników.
 8. Za zachowanie uczestników podczas całego pobytu w siedzibie IPN oraz za przestrzeganie zapisów regulaminu odpowiedzialny jest opiekun grupy. Dotyczy to zwłaszcza zachowania spokoju i porządku podczas samych zajęć – edukatorzy IPN skupiają się na części merytorycznej i nie mają obowiązku dyscyplinowania grupy. W przypadku braku reakcji opiekuna grupy na brak dyscypliny edukatorzy mogą przerwać lub zakończyć zajęcia.
 9. Po skończonych zajęciach uczestnicy pozostawiają salę i część sanitarną w stanie niepogorszonym i uporządkowanym (zabrane rzeczy osobiste, pozostawiony porządek w toaletach).
 10. O rezygnacji z zajęć nauczyciel lub opiekun informuje pracownika IPN telefonicznie lub mailowo z odpowiednim wyprzedzeniem.
 11. Nauczyciel lub opiekun jest zobowiązany do przesłania listy uczestników zajęć na adres e-mail pracownika IPN, który ma prowadzić dane zajęcia.
 12. IPN w Gdańsku zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w nagłych wypadkach. Informacja o odwołaniu zajęć będzie przekazana niezwłocznie drogą mailową lub telefoniczną nauczycielowi lub opiekunowi grupy.
 13. Nauczyciel lub opiekun mogą wykonywać zdjęcia dokumentujące przebieg zajęć.
 14. W trakcie zajęć odbywających się na terenie IPN w Gdańsku będzie tworzona fotodokumentacja. Zdjęcia będą publikowane na stronie www.gdansk.ipn.gov.pl oraz w mediach społecznościowych oddziału (Facebook, Twitter) w celu promocji i informacji o działalności gdańskiego IPN. Uczestnictwo w zajęciach oznacza zgodę na publikację wizerunku uczestnika na zdjęciach lub filmach grupowych, chyba że uczestnik zgłosi pracownikowi IPN prowadzącemu zajęcia, że nie wyraża zgody na publikację swojego wizerunku.
 15. Uczestnik zajęć edukacyjnych potwierdza, że został pouczony o treści art. 71 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016r. poz. 1575 oraz z 2018r. poz. 5 i 369), zgodnie z którym w działalności Instytutu Pamięci Narodowej określonej w art. 1 ustawy, przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) stosuje się wyłącznie do prowadzenia Bazy Materiału Genetycznego, w konsekwencji czego uczestnik zajęć nie wnosi uwag do przetwarzania jego danych osobowych w związku z organizacją zajęć edukacyjnych.
 16. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
do góry