Nawigacja

Konkursy historyczne

V edycja konkursu historycznego „Mądra pamięć” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim

Konkurs rozstrzygnięty! Więcej informacji:

http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/gdansk/rozstrzygniecie-v-edycji-konkursu-madra-pamiec-bydgoszcz,-22-lutego-2016


Sukces, porażka czy…? Transformacja ustrojowa w Polsce w 1989 r. 
Perspektywa jednostki, rodziny, miejscowości.

Regulamin konkursu

I ORGANIZATORZY:

 1. Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.

II NAGRODY:

 1. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a także książki historyczne, edukacyjne gry planszowe oraz roczną prenumeratę miesięcznika „Pamięć.pl”
 2. Autorzy trzech najlepszych prac i ich opiekunowie naukowi pojadą w czerwcu 2016 r. na jednodniowy wyjazd naukowy do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.
 3. Trzy najlepsze prace zostaną opublikowane przez Oddział IPN w Gdańsku jesienią 2016 r. w książce zawierającej nagrodzone prace z pięciu edycji konkursu (z lat 2011-2016).
 4. Komisja konkursowa przyzna maksymalnie do 7 wyróżnień, a ich autorzy otrzymają nagrody, książkowe, roczną prenumeratę miesięcznika „Pamięć.pl” oraz historyczne gry planszowe.
 5. Nagrody książkowe, edukacyjne gry planszowe i prenumeratę czasopisma „Pamięci.pl” otrzymają także nauczyciele – opiekunowie nagrodzonych i wyróżnionych  uczestników konkursu.

III CELE KONKURSU:

 1. Celem konkursu jest: zachęcenie uczniów do refleksji nad przeszłością, dostrzeżenie związku między historią regionalną, narodową i powszechną, afirmacja uniwersalnych wartości etycznych, budowa poczucia tożsamości narodowej w oparciu o znajomość historii, zdobycie umiejętności postrzegania zjawisk społecznych w szerszej perspektywie czasowej, uświadomienie uczniom związku teraźniejszości z przeszłością, zdobycie umiejętności wielopłaszczyznowej oceny zjawisk historycznych.

IV UCZESTNICY:

 1. Uczestnikami konkursu muszą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 3. Uczniów do konkursu zgłaszają szkoły przesyłając na adres tomasz.ceran@ipn.gov.pl formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) do 18 XII 2015 r.

V PRACE KONKURSOWE:

 1. Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy pisemnej dotyczącej tematu konkursu.
 2. Wymagana forma pracy to esej historyczny, w którym autor spróbuje odpowiedzieć na tytułowe pytanie przedstawiając losy jednostki, grupy społecznej, miejscowości. Preferowane będą prace podejmujące zaproponowany temat w oryginalny sposób.
 3. Esej nie musi posiadać przypisów naukowych, natomiast wymagana jest bibliografia zamieszczona na końcu tekstu.
 4. Praca konkursowa musi zostać opracowana w formie pisemnej (Times New Roman, Czcionka 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5), nie może przekroczyć 15 stron.
 5. Do pracy musi zostać dołączona metryka pracy (załącznik nr 2).
 6. Praca konkursowa musi być samodzielną pracą twórczą jednego ucznia.
 7. Prace należy przesłać w wersji elektronicznej na adres tomasz.ceran@ipn.gov.pl, w tytule wiadomości należy napisać: „konkurs” w nieprzekraczalnym terminie do 5 II 2016 r. Wszelkie pytania odnośnie konkursu należy kierować pod wskazany adres e-mail do Tomasza Cerana (tel. 881 926 923).
 8. Prace anonimowe, nie na temat, pisane przez zespoły autorskie, nadesłane po terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą brały udziału w konkursie.

VI OCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 1. Prace zostaną ocenione ze względu na:
 • oryginalność pomysłu, 
 • oparcie narracji na faktach historycznych, 
 • zgodność treści z tytułem pracy i tematem konkursu, 
 • wykorzystanie monograficznej literatury przedmiotu, 
 • stopień różnorodności wykorzystanych źródeł historycznych, 
 • trafność argumentów, 
 • poprawność językowa i logiczna spójność tekstu.

2. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową

dr Jakub Kufel (Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku)
dr Katarzyna Maniewska (Delegatura IPN w Bydgoszczy)
dr Krzysztof Osiński (Delegatura IPN w Bydgoszczy)

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej OBEP Delegatura w Bydgoszczy do 7 III 2016 r.

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

5. Uroczyste wręczenie nagród i zaprezentowanie zwycięskiej pracy odbędzie się w Bydgoszczy  21 III 2016 r. Podczas uroczystości wykład dla laureatów wygłosi

       prof. dr hab. Antoni Dudek (przewodniczący Rady Naukowej IPN)

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Pliki do pobrania

do góry